Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

QUEER AS FUCK!

Feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Tillsammans gör vi plats åt perversa lekar bortom heteropatriarkatets tråkiga föreställningsvärld.


⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧

KOMMANDE EVENT – 2018:FUCK EUROPRIDE, LETS HAVE A 'QUEER AS FUCK' PARTY!

**English translation below**

Välkomna till den förtrollande återuppståndelsen av Queer as Fuck!
Samtidigt som EuroPride’s kommers härjar i stan ses vi i en underbar och smutsig alternativ verklighet – vi som vill festa och ge oss hän åt våra lustar utan att behöva möta heterosexister eller andra normivrare. I samarbete med SubClub bjuder därför Queer as Fuck in till en helkväll fullspäckad med händelser.
Förbered er för årets första och största fest för queers och transpersoner!

KVÄLLENS HÄNDELSER
REPSESSION – ett repmöte mellan Lahtnor & Yon
Plats: Scenen
KINKYTAROT – tarot med pervers läggning
Plats: VIP-lounge’n
Välkommen att utforska den sexuella mystiken under handfast ledning av två inkännande men bestämda orakel.
Vad rör sig i ditt inre darkroom? Vilka krafter kan hjälpa dig att nå högre och lägre njutningar? Vad har tarotleken att säga om dina framtida begär? Låt dig domineras och inspireras av korten. Finn nästa steg i din perversa utveckling.
Välj mellan en traditionell läsning eller ett konkret fysiskt möte där vår tolkning leder till en direkt kroppslig konsekvens. Under kvällen kommer vi erbjuda såväl längre och mer djuplodande konsultationer som kortare och hetsigare drop-in-läsningar.
⚧ Obs! inställt QUEER CULT BURLESQUE – performance! OBS inställt!
QUICK AND DIRTY, en workshop med Cal & Zafire från Centrum för Radikal Sexualitet:
Kanske har du inga planer för kvällen. Kanske känner du inte så många. Kanske har du en inplanerad dejt men tid för mer. Då är detta workshopen för dig. Vi kommer fokusera på att hitta nya lekkamrater, testa att leka i olika konstellationer och att hitta personer som gillar samma grejer som oss. Workshopen kommer att innehålla både samtal och kortare lek med olika personer.
DJ HATOBJEKT – tung elektronisk musik!
⚧ Dansgolv, lek/utlevnads-möjligheter, jacuzzi-bad, happenings och annat röj-å-sköj!!

Vill du hålla i nåt? Maila gärna till oss på queerxxx@gmail.com så styr vi upp det!

NÄR? Torsdag 16 augusti kl. 20-03
VAR? SubClubs lokaler, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Närmaste hållplatser: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Karta med beskrivning: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
INTRÄDE: 75–150 kr (oavsett pride-armband), förköp eller i entrén. Solidariskt inträde, betala gärna den högre summan om du har råd. Överskottet går till nästa Queer as Fuck-fest.

Förköp:
1. Följ instruktionerna i formuläret här: FÖRKÖP STÄNGT
2. Biljett kommer via mail när vi fått in din betalning, medlemskap i SubClub (för Queer as Fucks-fester) ingår och du får ditt medlemskort i entrén.
OBS! Förköp stänger 48 h innan festen, dvs tisdag den 14 augusti kl 20.

I entrén:
1. Ansök om medlemskort hos SubClub senast 24 h innan festen på www.subclub.se .
2. Vi är samarbetspartners med SubClub, skriv “ref. Queer as Fuck" i din registrering och swisha dem 20 kr.
3. Du får ditt medlemskort i entrén. Inträdet betalas kontant, med kort eller swish.
OBS! Medlemskortet gäller endast för Queer as Fuck’s fester, men du kan när som helst uppgradera ditt kort till fullständigt medlemskap. Redan medlem i SubClub? Ingen föranmälan, välkommen att betala i entrén!

Viktigt! Följande är INTE tillåtet på festen: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, exotifiering, påtvingande av identiteter, könsidentiteter och egenskaper, härskartekniker (om de inte ingår i ett samförstånd), drogpåverkan.

Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel "den" eller "hen".
Festen är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna.

Ingen dresscode, kom som du vill.
Ingen medhavd alkohol. Inga telefoner eller kameror, gratis telefongarderob finns.
Åldersgräns 18 år.

Info om tillgänglighet:
Källarlokal, tyvärr utan hiss eller ramp. Entrén har 8 trappsteg och dörröppningen är 90 cm bred. Det finns bara små toaletter. Ifall en har rullstol utan motor så kan vi hjälpas åt att lyfta, ifall det känns som ett alternativ. :)

Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till!

Vi ses kära syskon och medbrottslingar!
Queer as Fuck-arr.

————————————————

Queer as Fuck is a feminist BDSM and sex party by and for queers and trans people. Together, we create a space for perverse plays, as well as a queer hang-out beyond the boring world conception of the heteropatriarchy.

Welcome to the enchanting resurrection of Queer as Fuck!
At the same time as EuroPride's commotion rages in town, we meet up in a wonderful and dirty alternative reality – we who want to party and indulge in our lusts without having to be around heterosexists or other norm-keen people. Therefore, in collaboration with SubClub, Queer as Fuck invites you to a whole night full of happenings.
Prepare for this year's first and biggest party for queers and trans!

EVENING PLANS
ROPE SESSION – a rope meeting between Lahtnor & Yon
Location: the stage
KINKY TAROT – tarot with perverted orientation
Location: the VIP Lounge
Welcome to explore the sexual mysticism under the sturdy hands of two empathetic but firm oracles.
What's in your inner darkroom? What powers can help you achieve higher and lower pleasures? What does the tarot deck say about your future desires? Let yourself get dominated and inspired by the cards. Find the next step in your perv-development.
Choose between a traditional reading or a tangible physical meeting, where our interpretations leads to a direct bodily impact. During the evening, we will offer both long and more profound consultations as wells as shorter and fiercer drop-in readings.
⚧ ATTN cancelled! QUEER CULT BURLESQUE – performance! ATTN cancelled!
QUICK AND DIRTY, a workshop with Cal & Zafire from Centrum för Radikal Sexualitet:
Maybe you don't have plans for the evening, maybe you don't know that many people at the party. Maybe you have a planned date planned, but still time for more. Whatever is true, this is the workshop for you. We will focus on finding new play mates, try playing in different constellations and find people who like the same things as we do. The workshop will offer both time to talk and time for some hands on play for those who want it.
DJ HATOBJEKT – heavy electro music!
⚧ Dance floor, play-opportunities, a jacuzzi, happenings and much more fun!

Do you want to organise something? Let’s do it! ;) Please contact us at queerxxx@gmail.com .

WHEN? Thursday August 16th, at 8 pm to 3 am
WHERE? SubClubs venue, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Closest tram/bus-stops: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Map, with notes in swedish: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
ENTRENCE FEE: 75–150 kr (regardless of pride-bracelet), presale or in the entrence. Solidary fee, please pay the bigger amount if you can afford it. The surplus goes to the next Queer as Fuck-party.

Presale:
1. Follow the instructions in this form: PRE-SALE NOW CLOSED
2. We will send you a confirmation e-mail with the ticket when your payment is cleared, membership in SubClub is included (for the Queer as Fuck-parties) and you will get your membership card at the entrence.
ATTN! Presale closes 48 h before the party, i.e. Tuesday August 14th at 8 pm.

In the entrence:
1. Apply for membership in SubClub no later than 24 h before the party, at www.subclub.se .
2. We are partners with SubClub, please write “ref. Queer as Fuck" when registering and send them 20 kr via Swish.
3. You will get your membership card at the entrence. Entrence fee is payed in cash, with card or Swish.
ATTN! The membership card is only valid at the Queer as Fuck events, but you can choose upgrade your card to a full membership whenever you please. Already a member at SubClub? No need to register, welcome to pay in the entrence!

Important! The following are NOT permitted at the party: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, exotification, enforcing somebody’s identity, gender identity and physical attributes, master suppression techniques (if not in a consensus), being drug-induced.

The party is queer and trans separatist. This means that everyone who feels a belonging to or identifies with those terms are welcome. Queer as Fuck strives to be a safe place, please respect each other's pronouns and use gender-neutral “they/them/ones" if you are not sure how a person identifies.

No dress code, come as you please.
Don’t bring any alcohol. No cellphones or cameras, locker in the entrence is free of charge.
Age limit is 18 years.

Info about accessibility:
Basement venue, unfortunately without elevator or ramp. There are 8 steps in the staircase to the entrance, with a 90 cm wide doorway. Only small-sized restrooms. If you use a wheelchair without a motor, we can help lift, if that feels like an alternative to you. :)

Have some fun and do the things you dreamt about, Queer as Fuck becomes whatever we make of it!

See you, dear siblings and accomplices!
Queer as Fuck.