Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

QUEER AS FUCK!

Feministisk och nykter BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Tillsammans gör vi plats åt perversa lekar bortom heteropatriarkatets tråkiga föreställningsvärld.


⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧ ⚧

KOMMANDE EVENT – 2018:QUEER AS FUCK-PARTY 1 DECEMBER!

**English translation below**

Välkomna till en natt med Queer as Fuck!
Förbered er för en riktigt het fest för queers och transpersoner!

KVÄLLENS HÄNDELSER
FIRE-PLAY OPPORTUNITYUnderkasta dig eldsmagin! Isander och Zafire från Centrum för Radikal Sexualitet låter dig uppleva lek med eld på dina villkor:
- Fire play kan vara energigivande, lugnande, skrämmande, hett, magiskt... eller alltihop på samma gång. Berätta om dina önskningar och gränser, så blir vi dina för en liten stund. Två omgångar fire play kommer ges under festen; kl 22 och 23:30 Först till kvarn...
Om du vill uppleva eld på eller nära huden, undvik lotion eller olja innan festen och använd inga syntetiska kläder (om du inte kan ta av dem. Syntetisk binder under bomullskläder är OK).
Plats: Scenen
KINKY-TAROTtarot med pervers läggning! Tack vare den stora efterfrågan lyckades vi boka denna magiska akt igen!
Välkommen att utforska den sexuella mystiken under handfast ledning av två inkännande men bestämda orakel. Vad rör sig i ditt inre darkroom? Vilka krafter kan hjälpa dig att nå högre och lägre njutningar? Vad har tarotleken att säga om dina framtida begär? Låt dig domineras och inspireras av korten och finn nästa steg i din perversa utveckling. Ta emot kosmos budskap rent kroppsligt genom en unik fysio-magisk metod.
Då vi just nu befinner oss i skyttens tecken kan du förvänta dig särskilt hetsiga, eldiga och impulsiva läsningar.
Mer konkret information om sessionernas upplägg och ramar får du på på plats.
Tider: 21.10–21.30, 22.40–23.00, 00.00–00.20, 00.30–00.50, 02.30–03.00
SPEED MATINGFör blyg för att mingla på egen hand? Häng med på ett pass speed mating! Vi har förberett med samtalsämnen, här det kan bli hett om öronen och kanske hittar du en eller flera lekkamrater för kvällen. Två pass: kl. 21:30 och kl. 23!
Drag shop, dansgolv, lek/utlevnads-möjligheter, jacuzzi-bad och annat kul!
Mer info och programpunkter är på väg!

Vill du hålla i nåt? Maila gärna till oss på queerxxx@gmail.com så styr vi upp det!

NÄR? Lördag 1 december kl. 21-03
VAR? SubClubs lokaler, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Närmaste hållplatser: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Karta med beskrivning: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
INTRÄDE: 100–150 kr, förköp eller i entrén. Solidariskt inträde, betala gärna den högre summan om du har råd. Överskottet går till nästa Queer as Fuck-fest. OBS! Medlemskap i subclub krävs.
Ta med kontanter! Vi tar ej kort-betalning den här gången (Swish funkar dock bra).

Förköp:
Lös ditt SubClub-medlemskap genom att fixa förköpsbiljett till festen här: STÄNGT
Biljett kommer via mail när vi fått in din betalning, då vi jobbar ideellt kan det ta upp till två veckor. Medlemskap i SubClub ingår (för Queer as Fucks-fester) och du får ditt medlemskort i entrén.
OBS! Förköp stänger torsdag den 29 november kl 18.

I entrén:
1. Ansök om medlemskort hos SubClub senast 24 h innan festen på www.subclub.se .
2. Vi är samarbetspartners med SubClub, skriv “ref. Queer as Fuck" i din registrering och swisha dem 20 kr.
3. Du får ditt medlemskort i entrén. Inträdet betalas kontant, med kort eller swish.
OBS! Medlemskortet gäller endast för Queer as Fuck’s fester, men du kan när som helst uppgradera ditt kort till fullständigt medlemskap. Redan medlem i SubClub? Ingen föranmälan, välkommen att betala i entrén!

Viktigt! Följande är INTE tillåtet på festen: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, exotifiering, påtvingande av identiteter, könsidentiteter och egenskaper, härskartekniker (om de inte ingår i ett samförstånd), onykterhet, drogpåverkan.

Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel "den" eller "hen".
Festen är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna.

Ingen dresscode, kom som du vill.
Ingen medhavd dryck, festen är nykter. Inga telefoner eller kameror, gratis telefongarderob finns.
Åldersgräns 18 år.

Info om tillgänglighet:
Källarlokal, tyvärr utan hiss eller ramp. Entrén har 8 trappsteg och dörröppningen är 90 cm bred. Det finns bara små toaletter. Ifall en har rullstol utan motor så kan vi hjälpas åt att lyfta, ifall det känns som ett alternativ. :)

Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till!

Vi ses kära syskon och medbrottslingar!
Queer as Fuck-arr.

————————————————

Queer as Fuck is a feminist and sober BDSM and sex party by and for queers and trans people. Together, we create a space for perverse plays, as well as a queer hang-out beyond the boring world conception of the heteropatriarchy.

Welcome to a night with Queer as Fuck!
Prepare for a really hot party for queers and trans!

EVENING PLANS
FIRE-PLAY OPPORTUNITYSubmit to fire magic! Isander and Zafire from Center for Radical Sexuality join forces to let you experience fire play on your own terms:
- Fire play can be exhilarating, calming, scary, sexy, magical or all of the above. Talk to us about your wishes and boundaries, and we will be yours for a little while. Two sessions of fire play will happen during the party: 10pm and 11:30pm. First come, first served!
If you want to experience fire on or near the skin, do not use body lotion or body oil prior to the party and don’t wear synthetic clothes (unless you can take them off. Synthetic binder under cotton fabric is OK.)
Location: the stage
KINKY-TAROTtarot with perverted orientation! Thanks to the many requests we were able to book this magical act once more!
Welcome to explore the sexual mysticism under the sturdy hands of two empathetic but firm oracles. What's in your inner darkroom? What powers can help you achieve higher and lower pleasures? What does the tarot deck say about your future desires? Let yourself get dominated and inspired by the cards. Find the next step in your perv-development. Bodily embrace cosmic messages through a unique physio-magical method.
Since we now have entered the Sagittarius sign, extra fiery and impulsive reading is to be expected.
Please find more info about the session arrangement and frames when on the party.
Schedule: 9.10–9.30 pm, 10.40–11.00 pm, 00.00–00.20 am, 00.30–00.50 am, 2.30–3.00 am
SPEED MATINGToo shy to mingle on your own? Join a round of speed mating! We have prepared some conversation topics, it might get hot under the collar and maybe you will find one or more play-mates for the evening. Two rounds: at 9:30pm and 11pm.
Drag shop, dance floor, play-opportunities, a jacuzzi, and much more fun!

Do you want to organise something? Let’s do it! ;) Please contact us at queerxxx@gmail.com .

WHEN? Saturday December 1st, at 9 pm to 3 am
WHERE? SubClubs venue, Ångpannegatan 4 (Backaplan), Göteborg Closest tram/bus-stops: Hjalmar Brantingsplatsen, Vågmästareplatsen, Swedenborgsplatsen. Map, with notes in swedish: https://www.subclub.se/wp-content/uploads/2018/07/karta.png
ENTRENCE FEE: 100–150 kr, pre-sale or in the entrence. Solidary fee, please pay the bigger amount if you can afford it. The surplus goes to the next Queer as Fuck-party. ATTN! Membership in Subclub is mandatory
Bring cash! We don't take credit cards this time (Swish works fine though).

Pre-sale ticket:
Have your SubClub-membership resolved by getting a pre-sale ticket for the party here: CLOSED
We will send you a confirmation e-mail with the ticket when your payment is cleared, this can take up to two weeks. Membership in SubClub is included (for the Queer as Fuck-parties) and you will get your membership card at the entrance.
ATTN! Pre-sale closes Thursday November 29th at 6 pm.

In the entrence:
1. Apply for membership in SubClub no later than 24 h before the party, at www.subclub.se .
2. We are partners with SubClub, please write “ref. Queer as Fuck" when registering and send them 20 kr via Swish.
3. You will get your membership card at the entrence. Entrence fee is payed in cash, with card or Swish.
ATTN! The membership card is only valid at the Queer as Fuck events, but you can choose upgrade your card to a full membership whenever you please. Already a member at SubClub? No need to register, welcome to pay in the entrence!

Important! The following are NOT permitted at the party: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, exotification, enforcing somebody’s identity, gender identity and physical attributes, master suppression techniques (if not in a consensus), being drunk or drug-induced.

The party is queer and trans separatist. This means that everyone who feels a belonging to or identifies with those terms are welcome. Queer as Fuck strives to be a safe place, please respect each other's pronouns and use gender-neutral “they/them/ones" if you are not sure how a person identifies.

No dress code, come as you please.
Don’t bring any drinks, this is a sober party. No cellphones or cameras, locker in the entrence is free of charge.
Age limit is 18 years.

Info about accessibility:
Basement venue, unfortunately without elevator or ramp. There are 8 steps in the staircase to the entrance, with a 90 cm wide doorway. Only small-sized restrooms. If you use a wheelchair without a motor, we can help lift, if that feels like an alternative to you. :)

Have some fun and do the things you dreamt about, Queer as Fuck becomes whatever we make of it!

See you, dear siblings and accomplices!
Queer as Fuck.