Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

*English below*

Policy för Queer as Fuck!

– Queer as Fuck är en feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Det innebär att följande inte kommer tillåtas: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, exotifiering, härskartekniker, drogpåverkan, samt påtvingande av identiteter, könsidentiteter eller egenskaper (om de inte ingår i ett samförstånd).

– Vi uppmuntrar och strävar efter att skapa nyktra BDSM- & sexfester. Många av Queer as fucks festdeltagare är nyktra. Vid förtäring av alkohol ber vi alla att meddela det i förskott till sina lekkamrater.

– Queer as Fuck är DIY+DIT (do it yourself+ do it together). Alla som är på klubben är med och skapar klubben. Känner du för att hålla i en workshop, plocka disk, arra en lek eller performance, kör på!
Kontakta oss i förhand om du vill att det ska finnas med i eventbeskrivningen.

– Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel "den" eller "hen".

– Alla aktiviteter som sker mellan personer på klubben måste vara överenskomna. Om någon visar att något inte är okej, ska detta respekteras.

– Allmänt safeword (stopp-ord) på Queer as Fuck är "röd/rött" eller "red". Om detta sägs av någon, avbryter samtliga inblandade leken.

– Visa respekt och stör inte varandra. Respektera både de som vill visa upp sig och de som vill vara ifred. Anslut dig inte till en pågående scen utan medgivande från de deltagande. Det är okej att titta men blir du ombedd att backa eller avlägsna dig från scenen, gör det.

– Queer as Fuck förbehåller sig rätten att avvisa vem som helst i lokalen. Överförfriskade personer och den som inte följer klubbens regler kommer att avvisas.

– Om en konfliktsituation uppstår ska du vända dig till arrangörerna. Låt dom ta hand om problemet.

– Fotoförbud råder i hela lokalen.

– Använd gärna safer-sex-prylar. Ta hand om varandra.

– Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till! Good luck, have fun!


------------------------------------------------

Policy for Queer as Fuck!

– Queer as Fuck is a feminist BDSM and sex party made by and for queers and trans people. This will not be accepted: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, exotification, suppression techniques, drugs, forcing of identities and gender (unless they are whitin consensual play).

– We want to promote and encourage to create sober BDSM & sex parties. Many of Queer as fucks visitors are sober. When consumtioning alcohol you have to tell your play mates before.

– Queer as Fuck is DIY+DIT (do it yourself+ do it together). The party is created by the ones attending it. If you feel like setting up a work shop, do the dishes, arrange a game or a performance, go for it! Contact us by e-mail to put it in our event.

– Never assume that someone identifies in a certain way, no matter what the person looks like, behaves, or what the persons body looks like. Use gender neutral pronouns such as "zie" or "they".

– All activities that takes place between people must be consensual. If someone shows that something is not okay, this must be respected.

– The general safe-word for Queer as Fuck is "red", "röd/rött". If this is used by anyone, all people involved must stop the play or activity.

– Do not disturb each other. Show everyone respect. Do not join an ongoing scene without clear permission from the participants. It is ok to watch, but if you are told to stay back or leave the scene, do so.

– Queer as Fuck holds the right to dismiss anyone from the premises. Overly inabriate people and people who don't follow the policy of the club will be dismissed.

– If a conflict occurs you should turn to the Queer as Fuck organizers. Let them take care of the problem.

– Photographing is prohibited in the club.

– Please use safer sex stuff. Take care of each other.

– Have fun, play, do the things you dreamt about or that make you horny! Queer as Fuck is what we make it. Good luck, have fun!